SA:さ行

スポンサーリンク
SU:す

随感随筆:ずいかんずいひつ [zui-kan-zui-hitsu]

SA:さ

才色兼備:さいしょくけんび [sai-syoku-ken-bi]

SHI:し

情状酌量:じょうじょうしゃくりょう [jyou-jyou-syaku-ryou]

SE:せ

前人未踏:ぜんじんみとう [zen-jin-mi-tou]

SA:さ

残念至極:ざんねんしごく [zan-nen-shi-goku]

SHI:し

真実一路:しんじついちろ [shin-jitsu-ichi-ro]

SHI:し

春日遅遅:しゅんじつちち [syun-jitsu-chi-chi]

SE:せ

千軍万馬:せんぐんばんば [sen-gun-ban-ba]

SE:せ

全身全霊:ぜんしんぜんれい [zen-shin-zen-rei]

SHI:し

熟慮断行:じゅくりょだんこう [jyuku-ryo-dan-kou]

SHI:し

質素倹約:しっそけんやく [shi-sso-ken-yaku]

SE:せ

青雲之志:せいうんのこころざし [sei-un-no-kokorozashi]

SA:さ

三位一体:さんみいったい [san-mi-i-ttai]

SA:さ

三百代言:さんびゃくだいげん [san-byaku-dai-gen]

SE:せ

正々堂々:せいせいどうどう [sei-sei-dou-dou]

SO:そ

率先垂範:そっせんすいはん [so-ssen-sui-han]

SA:さ

才気煥発:さいきかんぱつ [sai-ki-kan-patsu]

SO:そ

創意工夫:そういくふう [sou-i-ku-fuu]

SHI:し

四面楚歌:しめんそか [shi-men-so-ka]

SHI:し

疾風怒濤:しっぷうどとう [shi-ppuu-do-tou]

スポンサーリンク