「 Mental state:心境 」 一覧

syourizoutou_top

SHI:し

笑裏蔵刀:しょうりぞうとう [syou-ri-zou-tou]

2017/09/01   -SHI:し
 

kaikatsutenkuu_top

KA:か

海闊天空:かいかつてんくう [kai-katsu-ten-kuu]

2017/08/23   -KA:か
 

wakeiseijyaku_top

WA:わ

和敬清寂:わけいせいじゃく [wa-kei-sei-jyaku]

2017/08/19   -WA:わ
 

seishinittou_top

SE:せ

精神一到:せいしんいっとう [sei-shin-i-ttou]

2017/08/17   -SE:せ
 

seishintouitsu_top

SE:せ

精神統一:せいしんとういつ [sei-shin-tou-itsu]

2017/08/17   -SE:せ
 

taigotettei_top

TA:た

大悟徹底:たいごてってい [tai-go-te-ttei]

2017/08/14   -TA:た
 

kouzentaigo_top

KO:こ

恍然大悟:こうぜんたいご [kou-zen-tai-go]

2017/08/14   -KO:こ
 

kakunentaigo_top

KA:か

廓然大悟:かくねんたいご [kaku-nen-tai-go]

2017/08/14   -KA:か
 

shinshinichinyo_top

SHI:し

身心一如:しんしんいちにょ [shin-shin-ichi-nyo]

2017/08/08   -SHI:し
 

shinsyokujijyaku_top

SHI:し

神色自若:しんしょくじじゃく [shin-syoku-ji-jyaku]

2017/08/08   -SHI:し
 

yoyuusyakusyaku_top

YO:よ

余裕綽綽:よゆうしゃくしゃく [yo-yuu-syaku-syaku]

2017/08/01   -YO:よ
 

sensyabansen_top

SE:せ

千射万箭:せんしゃばんせん [sen-sya-ban-sen]

dongyuunoki_top

TO:と

呑牛之気:どんぎゅうのき [don-gyuu-no-ki]

2017/07/21   -TO:と
 

ikijijyo_top

I:い

意気自如:いきじじょ [i-ki-ji-jyo]

2017/07/13   -I:い
 

iba_top

I:い

意馬心猿:いばしんえん [i-ba-shin-en]

2017/06/21   -I:い
 

syunsyuu_top

SHI:し

春愁秋思:しゅんしゅうしゅうし [syun-syuu-syuu-shi]

2017/06/17   -SHI:し
 

ikki_top

I:い

一喜一憂:いっきいちゆう [i-kki-ichi-yuu]

2017/06/01   -I:い
 

itinitise_top

I:い

一日千秋:いちじつせんしゅう [ichi-jitsu-sen-syuu]

2017/05/31   -I:い
 

sinki_top

SHI:し

心機一転:しんきいってん [shin-ki-i-tten]

2017/05/31   -SHI:し
 

kouhei_top

KO:こ

公平無私:こうへいむし [kou-hei-mu-shi]

2017/04/26   -KO:こ
 

Copyright© 4字壁 [YOJIKABE] , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.