「 Life:人生 」 一覧

itiniti_top2

I:い

一日一生:いちにちいっしょう [ichi-nichi-issyou]

2017/12/01   -I:い
 

rouseienjyuku_top

RO:ろ

老成円熟:ろうせいえんじゅく [rou-sei-en-jyuku]

2017/09/05   -RO:ろ
 

tosouuhi_top

TO:と

兎走烏飛:とそううひ [to-sou-u-hi]

2017/09/05   -TO:と
 

roousourai_top

RO:ろ

露往霜来:ろおうそうらい [ro-ou-sou-rai]

2017/09/04   -RO:ろ
 

rokujyuujijyun_top

RO:ろ

六十耳順:ろくじゅうじじゅん [roku-jyuu-ji-jyun]

2017/09/04   -RO:ろ
 

gojyuuchimei_top

KO:こ

五十知命:ごじゅうちめい [go-jyuu-chi-mei]

shijyuufuwaku_top

SHI:し

四十不惑:しじゅうふわく [shi-jyuu-fu-waku]

sanjyuujiritsu_top

SA:さ

三十而立:さんじゅうじりつ [san-jyuu-ji-ritsu]

rousyoufujyou_top

RO:ろ

老少不定:ろうしょうふじょう [rou-syou-fu-jyou]

2017/08/20   -RO:ろ
 

mujyoujinsoku_top

MU:む

無常迅速:むじょうじんそく [mu-jyou-jin-soku]

2017/08/20   -MU:む
 

mushimujyuu_top

MU:む

無始無終:むしむじゅう [mu-shi-mu-jyuu]

2017/08/18   -MU:む
 

houmatsumugen_top

HO:ほ

泡沫夢幻:ほうまつむげん [hou-matsu-mu-gen]

2017/08/18   -HO:ほ
 

mugenhouyou_top

MU:む

夢幻泡影:むげんほうよう [mu-gen-hou-you]

2017/08/18   -MU:む
 

biiennen_top

HI:ひ

美意延年:びいえんねん [bi-i-en-nen]

2017/08/06   -HI:ひ
 

syoumeiteisyoku_top

SHI:し

鐘鳴鼎食:しょうめいていしょく [syou-mei-tei-syoku]

2017/08/03   -SHI:し
 

heisyokuyayuu_top

HE:へ

秉燭夜遊:へいしょくやゆう [hei-syoku-ya-yuu]

2017/07/18   -HE:へ
 

untyuunohakkaku_top

U:う

雲中白鶴:うんちゅうのはっかく [un-tyuu-no-ha-kkaku]

2017/07/04   -U:う
 

sokuten_top

SO:そ

則天去私:そくてんきょし [soku-ten-kyo-shi]

2017/06/17   -SO:そ
 

nankitu_top

NA:な

南橘北枳:なんきつほくき [nan-kitsu-hoku-ki]

2017/06/14   -NA:な
 

ouko_top

O:お

往古来今:おうこらいこん [ou-ko-rai-kon]

2017/06/12   -O:お
 

Copyright© 4字壁 [YOJIKABE] , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.