「 Admonition:戒め 」 一覧

gouganfuson_top

KO:こ

傲岸不遜:ごうがんふそん [gou-gan-fu-son]

2017/09/02   -KO:こ
 

kakkeigyuutou_top

KA:か

割鶏牛刀:かっけいぎゅうとう [ka-kkei-gyuu-tou]

2017/08/31   -KA:か
 

dontoukattyou_top

TO:と

呑刀刮腸:どんとうかっちょう [don-tou-ka-ttyou]

2017/08/31   -TO:と
 

morohanotsurugi_top

MO:も

両刃之剣:もろはのつるぎ [moro-ha-no-tsurugi]

2017/08/27   -MO:も
 

mangenhougo_top

MA:ま

漫言放語:まんげんほうご [man-gen-hou-go]

2017/08/25   -MA:ま
 

mutyakutya_top

MU:む

無茶苦茶:むちゃくちゃ [mu-tya-ku-tya]

2017/08/21   -MU:む
 

mukenjigoku_top

MU:む

無間地獄:むけんじごく [mu-ken-ji-goku]

2017/08/18   -MU:む
 

kagenzenkou_top

KA:か

嘉言善行:かげんぜんこう [ka-gen-zen-kou]

kukoubashin_top

KU:く

苦口婆心:くこうばしん [ku-kou-ba-shin]

2017/08/11   -KU:く
 

jyoubifukai_top

SHI:し

常備不懈:じょうびふかい [jyou-bi-fu-kai]

2017/08/04   -SHI:し
 

fukusuifuhen_top

HU:ふ

覆水不返:ふくすいふへん [fuku-sui-fu-hen]

2017/08/02   -HU:ふ
 

fukukouzaisoku_top

HU:ふ

伏寇在側:ふくこうざいそく [fuku-kou-zai-soku]

2017/08/02   -HU:ふ
 

saigetsufutai_top

SA:さ

歳月不待:さいげつふたい [sai-getsu-fu-tai]

issunnokouin_top

I:い

一寸光陰:いっすんのこういん [i-ssun-no-kou-in]

yuubimukan_top

YU:ゆ

有備無患:ゆうびむかん [yuu-bi-mu-kan]

2017/07/23   -YU:ゆ
 

ikkokusenkin_top

I:い

一刻千金:いっこくせんきん [i-kkoku-sen-kin]

2017/07/18   -I:い
 

tenmoukaikai_top

TE:て

天網恢恢:てんもうかいかい [ten-mou-kai-kai]

2017/07/17   -TE:て
 

chisokuanbun_top

TI:ち

知足安分:ちそくあんぶん [chi-soku-an-bun]

2017/07/13   -TI:ち
 

anbunsyuki_top

A:あ

安分守己:あんぶんしゅき [an-bun-syu-ki]

2017/07/12   -A:あ
 

houkeifuusou_top

HO:ほ

飽経風霜:ほうけいふうそう [hou-kei-fuu-sou]

2017/07/12   -HO:ほ
 

Copyright© 4字壁 [YOJIKABE] , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.