「SA:さ行」 一覧

siseii_top-2

SHI:し 信念:Belief

至誠一貫:しせいいっかん [shi-sei-i-kkan]

syosi_top

SHI:し

初志貫徹:しょしかんてつ [syo-shi-kan-tetsu]

2017/12/19   -SHI:し
 

shijyuufuwaku_top

SHI:し

四十不惑:しじゅうふわく [shi-jyuu-fu-waku]

sanjyuujiritsu_top

SA:さ

三十而立:さんじゅうじりつ [san-jyuu-ji-ritsu]

jyuugoshigaku_top

SHI:し

十五志学:じゅうごしがく [jyuu-go-shi-gaku]

senseikougeki_top

SE:せ

先制攻撃:せんせいこうげき [sen-sei-kou-geki]

sentehissyou_top

SE:せ

先手必勝:せんてひっしょう [sen-te-hi-ssyou]

syourizoutou_top

SHI:し

笑裏蔵刀:しょうりぞうとう [syou-ri-zou-tou]

2017/09/01   -SHI:し
 

shinkensyoubu_top

SHI:し

真剣勝負:しんけんしょうぶ [shin-ken-syou-bu]

jyuunenikken_top

SHI:し

十年一剣:じゅうねんいっけん [jyuu-nen-i-kken]

senzaiichiguu_top

SE:せ

千載一遇:せんざいいちぐう [sen-zai-ichi-guu]

2017/08/27   -SE:せ
 

seifuukojin_top

SE:せ

清風故人:せいふうこじん [sei-fuu-ko-jin]

2017/08/26   -SE:せ
 

syouendanu_top

SHI:し

硝煙弾雨:しょうえんだんう [syou-en-dan-u]

2017/08/23   -SHI:し
 

syanimuni_top

SHI:し

遮二無二:しゃにむに [sya-ni-mu-ni]

jinbaittai_top

SHI:し

人馬一体:じんばいったい [jin-ba-i-ttai]

2017/08/20   -SHI:し
 

seishinittou_top

SE:せ

精神一到:せいしんいっとう [sei-shin-i-ttou]

2017/08/17   -SE:せ
 

seishintouitsu_top

SE:せ

精神統一:せいしんとういつ [sei-shin-tou-itsu]

2017/08/17   -SE:せ
 

soukeisetsujiku_top

SO:そ

叢軽折軸:そうけいせつじく [sou-kei-setsu-jiku]

2017/08/13   -SO:そ
 

sekiuchinsyuu_top

SE:せ

積羽沈舟:せきうちんしゅう [seki-u-chin-syuu]

2017/08/12   -SE:せ
 

syainsyuukei_top

SHI:し

車胤聚蛍:しゃいんしゅうけい [sya-in-syuu-kei]

2017/08/10   -SHI:し
 

Copyright© 4字壁 [YOJIKABE] , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.