「MA:ま行」 一覧

moukyokunoon_top

MO:も

罔極之恩:もうきょくのおん [mou-kyoku-no-on]

2017/08/27   -MO:も
 

moukifuboku_top

MO:も

盲亀浮木:もうきふぼく [mou-ki-fu-boku]

2017/08/27   -MO:も
 

morohanotsurugi_top

MO:も

両刃之剣:もろはのつるぎ [moro-ha-no-tsurugi]

2017/08/27   -MO:も
 

manshinsoui_top

MA:ま

満身創痍:まんしんそうい [man-shin-sou-i]

2017/08/25   -MA:ま
 

mangenhougo_top

MA:ま

漫言放語:まんげんほうご [man-gen-hou-go]

2017/08/25   -MA:ま
 

matyuunoyomogi_top

MA:ま

麻中之蓬:まちゅうのよもぎ [ma-tyuu-no-yomogi]

2017/08/25   -MA:ま
 

masentekken_top

MA:ま

磨穿鉄硯:ませんてっけん [ma-sen-te-kken]

2017/08/24   -MA:ま
 

maichimonji_top

MA:ま

真一文字:まいちもんじ [ma-ichi-mon-ji]

2017/08/24   -MA:ま
 

munimusan_top

MU:む

無二無三:むにむさん [mu-ni-mu-san]

2017/08/21   -MU:む
 

mutyakutya_top

MU:む

無茶苦茶:むちゃくちゃ [mu-tya-ku-tya]

2017/08/21   -MU:む
 

mudahouben_top

MU:む

無駄方便:むだほうべん [mu-da-hou-ben]

2017/08/21   -MU:む
 

mujyoujinsoku_top

MU:む

無常迅速:むじょうじんそく [mu-jyou-jin-soku]

2017/08/20   -MU:む
 

mushimujyuu_top

MU:む

無始無終:むしむじゅう [mu-shi-mu-jyuu]

2017/08/18   -MU:む
 

mukenjigoku_top

MU:む

無間地獄:むけんじごく [mu-ken-ji-goku]

2017/08/18   -MU:む
 

mugenhouyou_top

MU:む

夢幻泡影:むげんほうよう [mu-gen-hou-you]

2017/08/18   -MU:む
 

meikirukotsu_top

ME:め

銘肌鏤骨:めいきるこつ [mei-ki-ru-kotsu]

2017/08/01   -ME:め
 

meisatsusyuugou_top

ME:め

明察秋毫:めいさつしゅうごう [mei-satsu-syuu-gou]

2017/07/22   -ME:め
 

meisou_top

ME:め

明窓浄机:めいそうじょうき [mei-sou-jyou-ki]

2017/06/28   -ME:め
 

meibou_top

ME:め

明眸皓歯:めいぼうこうし [mei-bou-kou-shi]

2017/06/26   -ME:め
 

muri_top

MU:む

無理難題:むりなんだい [mu-ri-nan-dai]

2017/06/22   -MU:む
 

Copyright© 4字壁 [YOJIKABE] , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.