「KA:か」 一覧

kakkeigyuutou_top

KA:か

割鶏牛刀:かっけいぎゅうとう [ka-kkei-gyuu-tou]

2017/08/31   -KA:か
 

kaikatsutenkuu_top

KA:か

海闊天空:かいかつてんくう [kai-katsu-ten-kuu]

2017/08/23   -KA:か
 

gamusyara_top

KA:か

我武者羅:がむしゃら [ga-mu-sya-ra]

kashindanki_top

KA:か

軻親断機:かしんだんき [ka-shin-dan-ki]

2017/08/15   -KA:か
 

kakousyuukai_top

KA:か

夏侯拾芥:かこうしゅうかい [ka-kou-syuu-kai]

2017/08/15   -KA:か
 

kagenzenkou_top

KA:か

嘉言善行:かげんぜんこう [ka-gen-zen-kou]

kakubutsuchichi_top

KA:か

格物致知:かくぶつちち [kaku-butsu-chi-chi]

kakunentaigo_top

KA:か

廓然大悟:かくねんたいご [kaku-nen-tai-go]

2017/08/14   -KA:か
 

gakuchirikou_top

KA:か

学知利行:がくちりこう [gaku-chi-ri-kou]

kakuchinisshin_top

KA:か

格致日新:かくちにっしん [kaku-chi-ni-sshin]

kaiikikou_top

KA:か

瑰意琦行:かいいきこう [kai-i-ki-kou]

2017/08/08   -KA:か
 

kanpounomajiwari_top

KA:か

管鮑之交:かんぽうのまじわり [kan-pou-no-majiwari]

2017/07/29   -KA:か
 

kankansyokyuu_top

KA:か

関関雎鳩:かんかんしょきゅう [kan-kan-syo-kyuu]

2017/07/20   -KA:か
 

kairoudouketsu_top

KA:か

偕老同穴:かいろうどうけつ [kai-rou-dou-ketsu]

2017/07/19   -KA:か
 

kakkofubatsu_top

KA:か

確乎不抜:かっこふばつ [ka-kko-fu-batsu]

2017/07/11   -KA:か
 

kairiki_top

KA:か

怪力乱神:かいりきらんしん [kai-riki-ran-shin]

2017/06/19   -KA:か
 

kanpun_top

KA:か

感奮興起:かんぷんこうき [kan-pun-kou-ki]

2017/06/17   -KA:か
 

kakou_top

KA:か

花紅柳緑:かこうりゅうりょく [ka-kou-ryou-ryoku]

2017/06/16   -KA:か
 

kaii_top

KA:か

解衣推食:かいいすいしょく [kai-i-sui-syoku]

2017/06/15   -KA:か
 

kanzen_top

KA:か

完全無欠:かんぜんむけつ [kan-zen-mu-ketsu]

2017/06/11   -KA:か
 

Copyright© 4字壁 [YOJIKABE] , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.